Gegužės 31 d.

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas

Lk 1, 39–56

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

  

 

Dienos Evangelija

 

46 O Marija prabilo:
47 „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas!
50 Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
51 Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
52 Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
54 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
56 Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

Mąstymas

Prašyti žmogiško jautrumo ir paprastumo, kai susitinku su kitu žmogumi

Įsižiūrėsiu į Mariją, kuri paskubomis leidžiasi į tolimą ir sunkią kelionę, kad padėtų Elžbietai. Paprašysiu Marijos, kad leistų man keliauti kartu su Ja. Pasistengsiu įsijausti į Jos būseną.

*

Pastebėsiu džiaugsmą Elžbietos veide, sveikinantis su Marija. Dvi moterys su nuolankumu viena kitą priima ir su meile bei pagarba viena kitą apkabina. Kontempliuosiu jų susitikimą, gestus, pokalbį.

*

Kokie yra mano santykiai su artimaisiais šeimoje ir bendruomenėje?  Ar sugebu priimti visus be išimties? Ar yra tokių asmenų, kurių vengiu ir dėl įvairių priežasčių negalėčiau jiems patarnauti? Kas jie? Nuoširdžioje maldoje paprašysiu Marijos, kad padėtų man prie jų priartėti.

*

Žvelgsiu į Mariją, kuri pilna dėkingumo išreiškia Dievui savo džiaugsmą. Jame Ji randa savo vertumą ir didybę. Marija džiaugiasi savo pašaukimu. Jos malda atspindi Jos dvasinį grožį.

*

Skaitydamas Marijos Magnificat, kiekvienoje eilutėje įžvelgsiu vis naujus Jos vidinio pasaulio turtus. Kokie Marijos dvasios bruožai ypatingai mane liečia? Įsižiūrėsiu į Ją ir pripildysiu savo širdį Jos vidinio grožio.

*

Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę maldą? Kokius Marijos giesmės žodžius galėčiau pakartoti kaip savo, o kurie atrodo svetimi ir tolimi? Nuoširdžiame pokalbyje su Marija prašysiu, kad uždegtų manyje nuoširdžios tarnystės ir gilios vidinės maldos meilę. To paties paprašysiu savo artimiesiems.

Užbaigsiu meditaciją malda „Magnificat“.

 

 

www.clicktopray.org