EILINIS LAIKAS · I SAVAITĖ

Šeštadienis

Mk 2, 13-17

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

   

Dienos Evangelija

 

 

13 Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. 14 Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

15 Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. 16 Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 17 Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus susitikimo kasdienybėje su Jėzaus žodžiu ir žvilgsniu

Eisiu kartu su Jėzumi prie ežero, kur yra susirinkusi minia, norinti Jo klausytis. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninius susitikimus su Jėzumi? Ar kasdienybėje surandu laiko tylai, kad galėčiau klausytis Jo žodžių? 

*

Sustosiu prie muitininko Levio darbo vietos. Jis visas pasinėręs savo darbe. Įsivaizduosiu, kaip staiga jo žvilgsnis susitinka su praeinančio Mokytojo žvilgsniu. Jėzaus žvilgsnis ir žodis visiškai perkeičia Levio gyvenimą. 

*

Pabandysiu apibūdinti Jėzaus žvilgsnį, kurį nešioju savo širdyje. Kokius išgyvenimus jis man sukelia? Kur mane kviečia? Ar atsimenu Jėzaus žvilgsnį ir žodžius, kurie mane patraukė kaip Levį? Prisiminsiu juos. O kaip yra dabar? 

*

Kartu su Jėzumi nueisiu į Levio namus. Atsisėsiu prie stalo šalia Jo kartu su nusidėjėliais, kuriais visi piktinasi. Stebėsiu Jėzaus nuoširdumą, kaip jie įtiki Juo ir kaip juos patraukia Jo kalba. 

*

Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina į mano namus. Atsisėda su manimi prie vieno stalo kartu su tais, kurių kasdienybėje vengiu. Jis nori, kad pakviesčiau Jį į sunkiausius savo santykius, kad neatmesčiau savęs ir kitų. Jis atmeta nuodėmę, o ne nusidėjėlį.

*

Kiekvienas turi teisę ateiti pas Jėzų. Ar neturiu fariziejiško pykčio ir pasipriešinimo? Ar nemurmu prieš save ir kitus? Paskysiu apie tai Jėzui. Išgirsiu, kaip Jis man sako: „Žinau, kad tau yra sunku. Noriu išgydyti tave ir tuos, kuriuos tau sunku mylėti.“

*

Padėsiu savo galvą ant Jėzaus Širdies ir kartosiu:

„Jėzau, išgydyk mano širdį, kad galėčiau mylėti tavąja meile.“

 

 

www.clicktopray.org