VI VELYKŲ SAVAITĖ 

Šeštadienis

Jn 16, 23b–28

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus  atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

23b „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą,
duos tai jums dėl manęs.
24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.
Prašykite ir gausite,
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
25 Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda,
kada be palyginimų imsiu kalbėti

ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu.
26 Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, –
27 juk patsai Tėvas jus myli,
nes jūs mane pamilote ir įtikėjote,
jog aš esu iš Dievo atėjęs.
28 Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį.
Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus tikėjimo, kad Jėzus gali pasotinti manąjį Tėvo troškimą

Įsivaizduosiu, kad su mokiniais ir Jėzumi sėdžiu Paskutinės vakarienės kambaryje. Žvelgiu į Mokytoją. Įsiklausau į Jo susijaudinusį balsą ir žodžius: „Ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs“. Ar tuo tikiu?

*

„Iki šios jūs nieko neprašėte mano vardu...“. Ilgiau sustosiu ties tais žodžiais. Pažvelgsiu į savo maldą. Ar išdrįstu prašyti Jėzaus? Ar yra manyje gilus tikėjimas, kad Jis išpildys mano prašymą? Ko dažniausiai prašau? 

*

„Prašykite ir gausite...“. Ko labiausiai šią akimirką trokšta mano širdis? Pasakysiu apie tai Jėzui. Ar galėčiau prie savo prašymo pridėti: „Noriu, jeigu ir Tu to nori“? Ar esu įsitikinęs, kad Jo valioje yra mano džiaugsmo pilnatvė? 

*

Jėzus palieka man nepaprastą pažadą, kad ateis laikas, kai pamatysiu Tėvą. Tai liečia mano giliausią troškimą, ilgesį: patirti tobulą tėvišką meilę. Su visu tuo ilgesiu melsiuos į Tėvą, kad patirčiau Jo gerumą ir meilę.

*

„Juk patsai Tėvas jus myli...“. Prašysiu Jėzaus, kad kartotų tuos žodžius mano širdžiai tol, kol jie pripildys mane visiškai, kol patikėsiu jais iki galo, kol jie sustiprins ir uždegs mane Jo meile.

*

Jėzus yra man Tėvo dovana. Tėvas man Jį atsiuntė. Jėzus kasdieną sugrįžta pas Tėvą ir jam atneša mane, nes trokšta, kad aš būčiau kartu su Juo pas Tėvą. Pasistengsiu įsigilinti į šią tiesą. 

*

Nuoširdžiai pasikalbėsiu su Jėzumi apie Tėvą, apie savo troškimą būti su Juo. Šiandien dažnai kreipsiuosi į Jėzų:

„Pripildyk mane Tėvo troškimo“.

 

 

www.clicktopray.org