Eilinis laikas. XXVII savaitė

Trečiadienis

Lk 11, 1–4

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia, įgyvendindama sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

 

  

 

Dienos Evangelija

 

1 Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius.“ 2 Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas.

Teateinie tavo Karalystė.

3 Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien
4 ir atleisk mums mūsų kaltes,
nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir neleisk mūsų gundyti’.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus maldingumo dvasios ir artimo ryšio su Tėvu

Kontempliuosiu Jėzų, kuris meldžiasi. Prisiartinsiu prie Jo, kad kartu galėčiau pabūti susikaupime. Stebėsiu besimeldžiančio Jėzaus veidą. Kokie troškimai gimsta manyje? Ko norėčiau Jo paprašyti?

*

Atkreipsiu dėmesį į mokinį, kuris yra giliai sužavėtas Jėzaus maldos. Įsiklausysiu į jo prašymą: „Viešpatie, išmokyk mus melstis.“

*

Paversiu tą prašymą savo malda Jėzui. Ilgesnį laiką lėtai, su vidiniu troškimu kartosiu: „Jėzau, išmokyk mane melstis.“

*

Jėzus trokšta išmokyti mane melstis Tėvui. Įsisąmoninsiu, kad Jis veda mane į savo gilų troškimą susivienyti su Tėvu.

*

Įsivaizduosiu Jėzų, kuris kaip vyresnysis brolis paima mane ant kelių ir moko melstis Tėvui. Lėtai iš paskos kartosiu Jėzaus maldos žodžius. 

*

Kurie maldos „Tėve mūsų“ žodžiai mane giliausiai paliečia? Kokie žodžiai gimdo manyje didžiausią troškimą? Sustosiu ties jais ilgesnį laiką, iki vidinio pasisotinimo. Paprašysiu Jėzaus, kad kartu su manimi kalbėtų mieliausius man maldos žodžius.

*

Pasistengsiu pabūti maldos „Tėve mūsų“ atmosferoje. Įsivaizduosiu, kad Jėzus meldžiasi kartu su manimi. Kartu su manimi Jis nori žvelgti į Tėvą. Visą dieną galiu dažniau pakartoti pasirinktus maldos „Tėve mūsų“ fragmentus.

 

 

www.clicktopray.org