EILINIS LAIKAS · III SAVAITĖ

Antradienis

Mk 3, 31–35

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, 

bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

 

   

   

Dienos Evangelija

 

31 Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. 32 Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs.“ 33 O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ 34 Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! 35 Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“

 

Mąstymas

Prašyti artimo ir gilaus ryšio su Jėzumi

Įeisiu į sceną, kurią aprašo evangelistas Morkus. „Atsisėsiu“ minioje, susirinkusioje aplink Jėzų. Įsijausiu į atmosferą vyraujačia klausytojų tarpe. Jie yra ištroškę Jėzaus žodžių.

*

Ar mano kasdienybėje yra tokių momentų, kada „atsisėdu prie Jėzaus“, kad klausyčiaus Jo? Ar yra manyje tylos ir buvimo su Jėzaus žodžiu troškimas? Ar šiais metais jau suplanavau sau dykumos dienas? 

*

„Sėdėdamas minioje“, pastebėsiu ateinančius Mariją ir Jėzaus artimuosius. Jie nori Jį pamatyti. Kontempliuosiu Marijos kuklumą ir jautrumą. Nuo pat pradžių ji gyvena Jėzaus šešėlyje, neužstoja Jo savimi.

*

Atkreipsiu dėmesį į Jėzaus reakciją, kai sužino, kad atėjo Jo artimieji ir Motina. Įsisąmoninsiu, kad ryšys tarp Jėzaus ir Marijos yra pats giliausias, koks tik gali būti žemėje tarp sūnaus ir motinos.

*

Pakviesiu Jėzų ir Mariją į savo santykius su tėvais. Kas tuose santykiuose yra gražaus ir kas sunkaus? Už ką norėčiau labiausiai padėkoti? Ko prašyti?

*

Jėzus primena man, kad giliausi ryšiai yra statomi ant dvasinio pamato. Marija yra pati artimiausia Jėzui, nes gyvena arčiausiai Dievo, gyvena pagal Dievo valią. Ką galiu pasakyti apie savo artimą ryšį su Jėzumi? Ar noriu suprasti ir įvykdyti Jo valią?

*

Nuoširdžioje maldoje kreipsiuosi į Mariją ir prašysiu Jos:
„Mano Motina, priartink mane prie Jėzaus. Sužadink mano meilę Jam ir atverk mane Jo žodžiui“.