Eilinis laikas. XXV savaitė

Šeštadienis

Lk 9, 43b–45

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad visuomenės užribyje atsidūrę, nepakeliamomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

Dienos Evangelija

 

43b Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius: 44 „Įsidėmėkite gerai mano žodžius: Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas.“ 45 Jie nesuprato šios kalbos; jos reikšmė liko jiems paslėpta taip, kad jos nesuvoktų. O jie bijojo klausti Jėzų apie tą dalyką.

 

Mąstymas

Prašyti ištikimybės Jėzui džiaugsmuose bei skausmuose iki gyvenimo pabaigos

Jėzus kviečia mane apmąstyti žodžius, kurie žmogiškai yra nesuprantami ir sukelia pasipriešinimą. Paprašysiu Jo, kad padėtų man įsiklausyti ir gilintis į juos su tokiu pat užsidegimu, kaip ir į tuos, kurie yra suprantami ir patrauklūs. 

*

Būna dienų, kai sekti Jėzumi man sekasi lengviau: kai esu pilnas susižavėjimo Juo, kai mane patraukia Jo veiksmai, kai jaučiu Jo palaikymo jėgą. Mintimis sugrįšiu į tuos momentus ir padėkosiu Jam už tai.

*

Įsivaizduosiu Jėzų, kuris su meile žvelgia į mane ir susirūpinęs sako: „Įsidėmėk gerai mano žodžius...“. Jis kalba apie savo kryžiaus kelią. Tokius žodžius galima priimti išimtinai tik širdimi.

*

Jėzaus kelias yra ir mano kelias. Kokius jausmus sukelia man toks Jo pasakymas? Ar sutinku eiti su Juo atmetimo, pažeminimo, kančios keliu? Pasakysiu Jam apie savo baimes ir priešinimąsi.

*

Prisiminsiu tas patirtis, kurios man dabar yra didžiausias kryžius. Kaip jas išgyvenu? Ar matau jose prasmę? Gal ko nesuprantu?

*

Apie ką man sunkiausia kalbėtis su Jėzumi? Ar yra tokių temų, kuriomis bijau su Juo kalbėtis? Ar šiandien galėčiau apie tai Jam pasakyti?

*

Prisiminsiu Jėzaus žodžius bei Evangelijos eilutes, kurių nesuprantu, kurie yra man yra lyg paslaptis. Surasiu juos Šventajame Rašte, perskaitysiu ir kartosiu:

„Nors Tavęs nesuprantu, bet Tave labai myliu.“

 

 

 

www.clicktopray.org