XV EILINIS SEKMADIENIS

Mt 13, 1–23

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

   

   

Dienos Evangelija

 

1 Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. 2 Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. 3 Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais.

Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. 4 Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. 7 Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. 9 Kas turi ausis, teklauso!“

10 Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ 11 Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti Dangaus Karalystės paslaptis, o jiems neduota. 12 Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 13 Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. 14 Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai:

Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite.

15 Šitos tautos širdis aptuko.

Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis,
kad kartais nepamatytų akimis,
neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi
ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau.
16 Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. 17 Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.“
18 „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. 19 Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie Karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 20 Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. 21 Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. 22 Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 23 Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.“

 

Mąstymas

Prašyti dosnios ir didžiadvasiškos širdies, atviros Dievo Žodžiui

Įvardinsiu visas situacijas, kuriose turiu progos klausytis Dievo žodžio. Įsisąmoninsiu, kad kiekviena iš jų yra Jėzaus-Sėjėjo dovana. Jėzus sako man: „Laimingos jūsų ausys, kad girdi...“. Šlovinimo maldoje padėkosiu Jam už Žodį, su kuriuo kasdien susitinku. 

*

Palyginime Jėzus išvardina įvairias dirvos rūšis, į kurias krinta Jo žodis. Kuri iš jų labiausiai atspindi mano širdį: kelias, uola, žemė, kurioje auga erškėčiai, ar derlinga žemė?

*

Jėzus parodo nebrandaus Dievo žodžio klausymosi šaltinį. Kas labiausiai man trukdo giliai ir gyvai klausytis Dievo Žodžio: klausymasis nesistengiant suprasti, neišpažinta nuodėmė, nepastovumas, laikini rūpesčiai ir vaikymasis to, kas materialu? Paprašysiu Jėzaus atvirumo savo paties atžvilgiu.

*

Jėzus primena nemalonius žodžius iš pranašo Izaijo: „Girdėsite, bet nesuprasite (...). Nes šitos tautos širdis aptuko...“. Ką galiu pasakyti apie savo gebėjimą klausyti Dievo žodžio: Eucharistijoje, Valandų liturgijoje, Šventojo Rašto skaitymo metu? Ar yra manyje troškimas ir aistra klausytis Dievo žodžio?

*

Prisiminsiu įvairius momentus iš savo gyvenimo, kuriuose susitikimas su Dievo žodžiu palietė mane iki gelmių ir tapo stipriu įkvėpimu atsivertimui. Kokios tai buvo situacijos? Pasistengsiu atsiminti smulkmenas. Kokius šiandien matau konkrečius to Dievo žodžio palietimo vaisius?

*

Nuoširdžioje maldoje padėkosiu Jėzui už visas gyvenimo situacijas, kuriose Jo žodis davė vaisių.

Melsiu „derlingos“ ir atviros Jėzaus žodžiui širdies:

„Suteik man širdį, mylinčią Tavo žodį!“

 

 

 

www.clicktopray.org