III VELYKŲ SAVAITĖ 

Trečiadienis

Jn 6, 35–40

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.  

  

  

Dienos Evangelija

35 Jėzus kalbėjo miniai:

„Aš esu gyvybės duona!
Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks,
ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.
36 Bet aš jums jau sakiau:
jūs mane regėjote, ir netikite.
37 Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane,
ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu,
38 nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios,

bet valios to, kuris mane siuntė.
39 O mano Siuntėjo valia reikalauja,
kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.
40 Tokia mano Tėvo valia,
kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį,
turėtų amžinąjį gyvenimą;
todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus supratimo, kad Dievas visada manęs trokšta

Meditacijos pradžioje paprašysiu malonės, kad galėčiau pasinerti į Jėzaus buvimą su manimi ir Jo troškimus. Jėzus nori būti mano duona, nori, kad pas Jį ateičiau ir į Jį tikėčiau.

*

Pasiliksiu Jėzaus troškimuose ir kartosiu: „Jėzau, mano Duona, noriu ateiti pas Tave, tikiu Tavimi.“ Atiduosiu Jam savo troškimus. 

*

Kokie yra mano troškimai? Kurie iš jų man trukdo artėti prie Jėzaus? Pasakysiu apie tai Jėzui.

*

Jėzus man pažada, kad galiu ateiti pas Jį per Tėvą. Tėvas atiduoda mane Jėzui. Savo sūniškoje maldoje kreipsiuosi į Tėvą, dėkodamas už Jėzų.

*

Kiek kartų beateičiau pas Jėzų, Jis niekada manęs neatstums. Ar tuo tikiu? Kas trukdo man ateiti pas Jėzų? Gal bijausi atmetimo? Pasakysiu Jėzui apie savo baimes.

*

Jėzus apreiškia man Tėvo širdį. Tėvas trokšta, kad Jėzus manęs neprarastų, kad prikeltų, nes Tėvas nori mane regėti amžinybėje. Kokie jausmai kyla, kai apie tai pagalvoju?

*

Karštoje maldoje prašysiu Šventosios Dvasios, kad sužadintų manyje gilaus ryšio su Tėvu ir Jėzumi troškimą. Kartosiu: „Jėzau, ilgiuosi Tavęs, ilgiuosi Tėvo. Atsiųsk man Dvasią, kad kasdien suvienytų mane su jumis.“

 

 

www.clicktopray.org