IV GAVĖNIOS SAVAITĖ

Penktadienis

Jn 7, 1–2. 10. 25–30

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų aiškų atsaką į savo skausmą ir kančias.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

 

   

   

Dienos Evangelija

 

1 Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai jo tykojo nužudyti. 2 Artėjo žydų Palapinių šventė.

10 Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis.

25 Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti? 26 Štai jis viešai kalba, ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas? 27 Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis.“ 28 Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė:

„Išties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs.
Ne pats nuo savęs atėjau, bet tiesakalbis yra tas,

kuris mane atsiuntė, o jūs jo nepažįstate.
29 Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs,
ir jis yra mane siuntęs.“
30 Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda.

 

Mąstymas

Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi sunkiose gyvenimo valandose

Su giliu užsidegimu priglusiu prie Jėzaus ir prašysiu Jo, kad galėčiau būti kartu Jo vienatvėje ir kančioje, kada yra atmestas.

*

Sustosiu ilgiau ties žodžiais: „Žydai tykojo Jo nužudyti“. Nuoširdžiame pokalbyje klausiu Jėzaus, kas mano gyvenime labiausiai Jį žeidžia. Per kokius savo gyvenimo užmojus Jį išduodu? 

*

Jėzus pasilieka slaptoje ir neatpažintas tų, kurie netiki į Jį. Ar pastebiu Jį savo kasdienybėje? Ar klausau Jo žodžių? Kokiose vietose, santykiuose, užsiėmimuose nesugebu Jo pamatyti?

*

„Tačiau mes žinome...“. Prisirišimas prie savų Dievo supratimo schemų neleidžia žydams pažinti Jėzaus. Kokios minčių schemos ar įvaizdžiai labiausiai trukdo man susitikti Jėzų maldoje? 

*

Jėzus prikiša žydams, kad jie nepažįsta Dievo. Parpulsiu prieš Jėzų ir karštai Jo prašysiu, kad padėtų man pamatyti tiesą apie mano santykius su Dievu. Ką Jis man leido pamatyti?

*

Kokia yra mano Dievo patirtis? Kokį Tėvo paveikslą nešioju savyje? Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man pagilinti mano ryšį su Tėvu. 

*

Prisiglausiu prie Jėzaus Širdies ir kartosiu:

„Leisk man būti su Tavimi, kada ateis Tavo kančios valanda“.

  

  

clicktopray.net