EILINIS LAIKAS · X SAVAITĖ

Penktadienis

Mt 5, 27–32

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai, priversti keliauti, nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse. 

 

Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje.

   

   

Dienos Evangelija

 

 

 

Jėzus bylojo savo mokiniams:

27 „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! 28 O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. 29 Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. 30 Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.“

31 „Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. 32 O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja.“

 

Mąstymas

Prašyti malonės giliai pamilti tyrumo dorybę ir ištikimybę pašaukimui

Jėzus  kviečia mane, kad giliau patyrinėčiau savo tyrumo ir ištikimybės gyvenimo pašaukimui laikyseną. Su tikėjimu prašysiu Šventosios Dvasios pagalbos tam, kad atvertų mane Tiesos Žodžiui. 

*

Jėzus atkreipia mano dėmesį į ryšį tarp žvilgsnio tyrumo ir širdies tyrumo. Geidulingas žvilgsnis atskleidžia širdy paslėptą hedonizmą, malonumų ieškojimą. Įsmeigsiu savo akis į Jėzaus žvilgsnį. Ilgesnį laiką pasiliksiu tokioje įsižiūrėjimo maldoje. Paprašysiu Jėzaus, kad padėtų man pamatyti savo kasdienius žvilgsnius: tai, kas juose tyra ir gilu, bei tai, kas atskleidžia mano širdies geidulingumą.

*

Įsiklausysiu į persmelktus radikalumu Jėzaus žodžius. Jėzus moko mane bekompromisinės laikysenos, nukreiptos prieš nuodėmingus žvilgsnius ir gestus. Jis nori apsaugoti mane nuo „nekaltų“ santykių su blogiu. Ar pajėgiu juos ryžtingai atmesti? 

*

Jėzus atkreipia mano dėmesį į galutines nuodėmingos laikysenos pasekmes. Darant pasirinkimus yra labai svarbu apsvarstyti pasekmes. Ar įsisąmoninu savo sprendimus? Ar klausiu savęs, kokius šiandienio apsisprendimo vaisius rinksiu „rytoj“?

*

Jėzus primena apie ištikimybę, primindamas santuokinį pažadą. Ištikimybės priminimas liečia taip pat kunigiškąjį bei vienuolinės konsekracijos pažadą. Atsistosiu tiesoje prieš Jėzų, kuris manęs klausia apie mano ištikimybę pašaukimui.

*

Pulsiu Jėzui po kojomis ir prašysiu Jo ištikimybės malonės bei dorybės savo gyvenimo pasirinkimams. Kartosiu:

„Jėzau, padėk man atmesti nuodėmę, kuri sutrypia į purvą mano pašaukimą“.

 

www.clicktopray.org