XXX EILINIS SEKMADIENIS

Mt 22, 34–40

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

   

   

Dienos Evangelija

 

34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. 38 Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. 39 Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. 40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“

 

Mąstymas

Prašyti tikros meilės dovanos

Jėzus primena man pirmąjį ir didžiausią įsakymą. Tai yra meilė Dievui. Ar galiu pasakyti, kad meilė Dievui mano gyvenime yra svarbiausia ir pirmoje vietoje? Atliksiu pratimą, kad iš tikrųjų pamatyčiau, kokia yra mano meilė Dievui. 

*

Pratimą turėsiu atlikti ne proto, bet  širdies lygmenyje. Ant atskirų  popieriaus lapelių surašysiu visus žmones, daiktus, užsiėmimus, kurie man labiausiai patinka ir rūpi, kuriems labiausiai jaučiu palankumą. Paskui spontaniškai, klausydamasis tik širdies, sudėsiu juos tokia eilės tvarka, kokią padiktuos man širdis. Kurią vietą užima Dievas?

*

Paskui iš naujo pažvelgsiu į išdėstytus lapelius ir prisiminsiu konkrečius įvykius, susijusius su tais žmonėmis, daiktais bei užsiėmimais. Pažvelgsiu, kurie iš tų jausminių prisirišimų reikalauja didžiausių mano pastangų, kad galėčiau Dievui skirti pirmą vietą. 

*

Paskui trumpai prisiminsiu svarbiausius savo gyvenimo istorijos momentus. Kuriuose iš jų spontaniškai kilo mintis apie Dievą, aiškus suvokimas, kad Jis yra? Kokios tai buvo mintys: įsitikinimas, kad Jis visada yra šalia manęs, o gal skausmas, kad nejaučiu Jo buvimo? Ar yra tokių įvykių, kurie man yra skausmingi ir dėl kurių jaučiu priekaištą Dievui? 

*

Jėzus kalba ir apie artimo meilę. Tos meilės branda priklauso nuo to, kokia yra mano meilė sau. Paklausiu savęs, kaip aš myliu save? Visus šios meditacijos vaisius atiduosiu į Dievo rankas. Paprašysiu, kad Jis pripildytų mano širdį, sielą ir protą savosios meilės.

Su tikėjimu šiandien dažnai kartosiu:

„Be Tavęs, Jėzau, nemoku mylėti“.     

     

 

www.clicktopray.org